وبلاگ

اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه

اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه در قانون
اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چه کارکردی دارد؟ مهمترین کارکرد اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ چه زمانی از اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه استفاده می شود؟ مهمترین نکات مربوط به اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ کارکرد وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه در چه دعاوی کارکرد دارد؟ دادگاه صالح در خصوص اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ روش های اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟
اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه یکی از روش هایی است که در موارد اختلافی میان خریدار و فروشنده می تواند کارساز باشد. در کلام ساده تر اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه یک نوع ابزار برای صدور رای در دعاوی مربوط به مبایعه نامه است. چرا که در این نوع دعاوی معمولا مهم است که ثمن توسط فروشنده دریافت شده است یا خ..

حقوق زن در طلاق از طرف مرد

حقوق زن در طلاق از طرف مرد حقوق زن در طلاق از طرف مرد بر اساس قانون
حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟ حقوق زن در طلاق از طرف مرد چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟ حقوق زن در طلاق از طرف مرد چگونه تعیین می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟ شرایط تعیین حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟ حقوق زن در طلاق از طرف مرد در چه حوزه ای است؟ دادگاه تعیین کننده حقوق زن در طلاق از طرف مرد کدام است؟
حقوق زن در طلاق از طرف مرد از جمله شرایطی است که در روند طلاق مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس قانون حق فسخ یا همان طلاق بر عهده مرد قرار گرفته است. بدین ترتیب مرد این اجازه را دارد که بتواند در هر زمانی اقدام به متارکه کند. اما برای انجام این کار نیاز به تشریفات قانونی است. یکی از این تشریفات شناسایی و پرداخت حقوق زن در طلاق از طرف مرد است. در واقع با وجود این که قانون حق طلاق را برای مرد در نظر گرفته است اما استفاده از این حق منوط به پرداخت کامل حقوق مادی و معنوی زوجه از طرف زوج است.
به طور کلی ما در این مقاله به دنبال این ..

وظایف قیم از نظر قانون

وظایف قیم از نظر قانون وظایف قیم از نظر قانون
وظایف قیم چیست؟ وظایف قیم از نظر قانون چیست؟ وظایف قیم به چه معنی است؟ وظایف قیم و اختیارات او چیست؟ چگونه می توان وظایف قیم را متوجه شد؟ مهمترین نکات مربوط به وظایف قیم چیست؟ وظایف قیم در خصوص محجور چیست؟ آیا معامله کردن در حوزه وظایف قیم است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وظایف قیم چیست؟ از نظر قانون وظایف قیم را چگونه می توان تعریف کرد؟ وظایف قیم در خصوص اموال شخص محجور چیست؟ آیا در خصوص عدول از وظایف قیم می توان از قیم شکایت کرد؟
وظایف قیم از جمله شرایطی است که در قانون حسبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش از قوانین مشخص است که یک قیم چه وظایف و اختیاراتی در خصوص شخص محجور دارد و در خصوص چه مواردی نمی تواند وارد عمل شود. در برخی از موارد نیز قیم تنها بر اساس دستور دادگاه می تواند نسبت به انجام کاری نسبت به شخص محجور اقدام کند. به طور مثال در خصوص فروش اموال غیر منقول شخص محجور می توان گفت که این کار از حوزه وظایف قیم خارج است مگر این که دادگاه نسبت به این کار دستور داده باشد و قیم باید تحت نظارت دادگاه دست به این کار ب..

امکان اعتراض به قرار جلب

امکان اعتراض به قرار جلب دادسرا و رابطه آن با جلب متهم:
دادسرا مرجع رسیدگی مقدماتی به پرونده است. امکان اعتراض به قرار جلب در آیین دادرسی با کسب مشاوره از وکیل خبره وجود دارد. زمانی که جرمی علیه شخص یا اشخاصی به وقوع می پیوندد، افراد در دادسرا شکایت می کنند. تکمیل پرونده و اثبات جرم به صورت مستند و مستدل بسیار اهمیت دارد و مسیر پرونده را مشخص می کند. دادسرا نیز اقدام به تحقیقات مقدماتی و کشف حقیقت در ارتکاب متهم به جرم و پیدا کردن متهم می کند. در حقیقت از وظایف اصلی باز پرس اثبات اتهام به متهم به صورت مستدل و مستند است. بازپرس برای تکمیل تحقیقات خود نیاز به احضار متهم دارد. از شرایط صدور حکم جلب متهم این است که اگر برای متهم احضاریه فرستاده شود. و متهم بدون عذر موجه حضور نیابد یا بدون عذر موجه خود را معرفی نکند، به دستور باز پرس جلب می شود.
در چه شرایطی بازپرس می تواند بدون احضاریه متهم دستور جلب اورا صادر کند؟ حکم جلب و امکان اعتراض به قرار جلب ، در دو نوع آیین دادرسی حقوقی و آیین دادرسی کیفری می باشد. در دعاوی مدنی، دستور جلب به درخواست خواهان صادر می شود و اگر مراحل دعوا به طور کا..

عدم پرداخت ثمن

عدم پرداخت ثمن ثمن چیست؟
ثمن یا بهای قراردادی مورد معامله، مالی است که در ازای مبیع، یا مورد معامله پرداخت می شود. امروزه ثمن معمولاً عبارت از وجه رایج است که به شیوه های گوناگونی مثل صدور چک، انتقال کارت به کارت و یا اسکناس پرداخت می شود. بنابراین خریدار پرداخت کننده ثمن می باشد. طبق ماده 394 قانون مدنی، خریدار باید ثمن را در زمان و مکانی که طرفین در حین عقد تعیین کرده اند پرداخت کند. چنانچه خریدار هر یک از شرایط پرداخت ثمن را رعایت نکند، چند اثر حقوقی ایجاد می شود. گاهاً برای فروشنده حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن ایجاد می شود. با اعمال حق فسخ، معامله بی سرانجام می ماند و فروشنده دوباره مالک مبیع می گردد.
بررسی آثار عدم پرداخت ثمن، موضوع نوشتار پیش رو است. در این مقاله در ذیل دو مبحث شرایط تحقق حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن و شیوه اعمال این حق را بررسی می کنیم:
عدم پرداخت ثمن (1) شرایط تحقق حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن در صورت تحقق شرایط زیر، فروشنده حق فسخ معامله در نتیجه عدم پرداخت ثمن را خواهد داشت :
نخستین شرط این است که معامله بیع باشد. شایان توجه است که خیار تاخیر ثمن تنه..

تخلیه ملک با فوت مستاجر

تخلیه ملک با فوت مستاجر تخلیه ملک با فوت مستاجر در قانون حقوقی ایران
تخلیه ملک با فوت مستاجر چگونه است؟ آیا امکان تخلیه ملک با فوت مستاجر وجود دارد؟ نظر قانون در خصوص تخلیه ملک با فوت مستاجر چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تخلیه ملک با فوت مستاجر چیست؟ چگونه می توان نسبت به تخلیه ملک با فوت مستاجر اقدام کرد؟ شرایط تخلیه ملک با فوت مستاجر چیست؟ آیا تخلیه ملک با فوت مستاجر بدون دستور قانون وجود دارد؟ آیا ورثه می تواند نسبت به تخلیه ملک با فوت مستاجر اقدام کند؟ مواد قانونی مربوط به تخلیه ملک با فوت مستاجر کدام است؟
تخلیه ملک با فوت مستاجر یکی از اتفاقات رایجی است که طی قرارداد اجاره ممکن است رخ دهد. بر اساس یک قرارداد اجاره طرفین توافق می کنند که ملک برای مدت زمان مشخصی در اختیار مستاجر قرار بگیرد. حال اگر در طول این قرارداد مستاجر فوت کند بر اساس قوانین قراردادهای لازم همچنان قرارداد اجاره پابرجا خواهد بود. به طور مثال اگر ملک برای یک سال در اختیار مستاجر باشد، اما مستاجر 7 ماه مانده به پایان اجرا از دنیا برود، همچنان این قرارداد پابرجا خواهد بود. بنابراین مالک قادر به در..

وصیت نامه زن

وصیت نامه زن وصیت نامه زن در قانون
وصیت نامه زن چیست؟ وصیت نامه زن چه کارکردی دارد؟ اعتبار وصیت نامه زن چیست؟ چه زمانی می توان از وصیت نامه زن استفاده کرد؟ تفاوت میان وصیت نامه زن و وصیت نامه مرد چیست؟ شباهت های وصیت نامه زن و مرد چیست؟ کارکرد وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وصیت نامه زن چیست؟ برای تدوین وصیت نامه زن به چه نکاتی باید توجه کرد؟ در وصیت نامه زن چه مواردی باید رعایت شود؟ نظر دادگاه در خصوص وصیت نامه زن چیست؟ آیا امکان تعیین سرپرست فرزندان در وصیت نامه زن وجود دارد؟ چگونه وصیت نامه زن ممکن است باطل شود؟
وصیت نامه زن یکی از مهمترین ابزارهایی است که قانون برای زنان در نظر گرفته است. بر اساس این ابزار هر زن می تواند نسبت به تعیین مالکیت اموال خود اقدام کند و یا این که نسبت به انجام کاری از از فردی درخواستی داشته باشد. با توجه به این که از نظر فرهنگی تفاوت های اجتماعی میان زنان و مردان وجود دارد، تا مدت ها وصیت نامه زن به عنوان یک عنصر غیر قابل استفاده شناخته می شد. به نوعی با توجه به بافت فرهنگی کشور، در بسیاری از مناطق ایران تا ده های گذشته امکان وصیت برای زن وجود نداشت. اما..

فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن

فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن شرایط فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن:
لازمه ی دانستن شرایط فسخ خودرو به دلیل معیوب بودن، بسیار حائز اهمیت است. شما باید حین انجام قرارداد به بندهای مختلف قرارداد خود توجه کافی داشته باشید. چرا که در صورت بروز مشکل و ایراد می­توانید به راحتی با توجه به قرارداد مندرج مورد قبول طرفین، قرارداد مورد نظر را فسخ نمایید. با توجه به اهمیت این موضوع در این محتوا توضیحات تکمیلی را خدمت شما ارائه خواهیم کرد.
در ادامه به بررسی مواردی که باعث فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن می شوند، نکات تکمیلی فسخ خودرو به دلایل معیوبیت ماشین، همه چیز راجع به فسخ قرارداد و موسسه حقوقی دادخواه فعال در زمینه ی احکام حقوقی می پردازیم. با ما همراه باشید.
فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن (3) مواردی که باعث فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن می شوند: در این قسمت برخی از قوانینی را که به فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن کمک می کنند؛ بیان می کنیم:
طبق ماده ی 422 قانون مدنی که خیار عیب را بیان کرده است؛ اگر بعد از یک معامله معلوم شود که مبیع (جنس فروخته شده) معیو..

شرایط صحت و درستی عقد صلح

شرایط صحت و درستی عقد صلح در مورد عقد صلح بیشتر بدانید
یکی از عقود معین که در قانون مدنی تعریف شده، عقد صلح است. این عقد در ماده 752 قانون مدنی به صورت کامل توضیح داده شده است. اما در این نوشتار ما پس از توضیحاتی در مورد عقد صلح، درباره شرایط صحت و درستی عقد صلح صحبت خواهیم کرد. در معنای لغوی، صلح به معنی توافق و سازش یا آشتی است. همانطور که گفته شد، عقد صلح از عقود معین است به این معنی که در قانون در مورد شرایط آن توضیح داده شده است. اما عقد صلح در قانون مدنی به این صورت بیان شده است:
«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
شرایط صحت و درستی عقد صلح (2) عقد صلح به جای عقود دیگر کاربرد دارد در ماده 752 توضیح بالا درباره عقد صلح بیان شده است که در ماده های قانون مدنی 753 تا 770 درباره ویژگی ها و شرایط صحت و درستی عقد صلح توضیحاتی ارائه شده است که در مورد صحت و سقم آن نیز صحبت شده است. عقد صلح از جمله عقودی است که هم می تواند به جای عقد بیع کاربرد داشته باشد و یا اینکه به عنوان ختم کننده یک دعوی در دفاتر اسناد رسمی یا ..

تایید اقاله بر اساس قانون

تایید اقاله بر اساس قانون تایید اقاله بر اساس قانون
تایید اقاله چیست؟ تایید اقاله چه کارکردی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به تایید اقاله چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تایید اقاله چیست؟ چرا از تایید اقاله استفاده می شود؟ آیا نیازی به تایید اقاله وجود دارد؟ نظر قانون در خصوص تایید اقاله چیست؟ مفهوم تایید اقاله چیست؟ تایید اقاله چه تاثیری در قرارداد دارد؟ برای تایید اقاله نیاز به چه فاکتورهایی دارد؟ چرا از تایید اقاله در قانون استفاده شده است؟ چه زمانی باید از تایید اقاله استفاده شود؟ دادگاه چه رایی در خصوص تایید اقاله صادر می کند؟ آیا ممکن است دادگاه به عدم تایید اقاله رای دهد؟
تایید اقاله دعوی حقوقی است که دادگاه اقاله صورت گرفته میان طرفین را تایید را رد کند. با تایید اقاله، قرارداد میان طرفین منحل شده و اقاله صورت گرفته از دید قانون و دادگاه تایید می شود. اما در صورتی که اقاله رد شود قرارداد مادر همچنان به قدرت خود باقی است و باید مفاد و سایر بندهای آن به طور کامل اجرا شود.
هر وکیل حقوقی به خوبی می داند که تایید اقاله در هر شرایطی لازم نیست. زمانی که در خصوص اقاله و تای..