امکان اعتراض به قرار جلب

دادسرا و رابطه آن با جلب متهم:

دادسرا مرجع رسیدگی مقدماتی به پرونده است. امکان اعتراض به قرار جلب در آیین دادرسی با کسب مشاوره از وکیل خبره وجود دارد. زمانی که جرمی علیه شخص یا اشخاصی به وقوع می پیوندد، افراد در دادسرا شکایت می کنند. تکمیل پرونده و اثبات جرم به صورت مستند و مستدل بسیار اهمیت دارد و مسیر پرونده را مشخص می کند. دادسرا نیز اقدام به تحقیقات مقدماتی و کشف حقیقت در ارتکاب متهم به جرم و پیدا کردن متهم می کند. در حقیقت از وظایف اصلی باز پرس اثبات اتهام به متهم به صورت مستدل و مستند است. بازپرس برای تکمیل تحقیقات خود نیاز به احضار متهم دارد. از شرایط صدور حکم جلب متهم این است که اگر برای متهم احضاریه فرستاده شود. و متهم بدون عذر موجه حضور نیابد یا بدون عذر موجه خود را معرفی نکند، به دستور باز پرس جلب می شود.

در چه شرایطی بازپرس می تواند بدون احضاریه متهم دستور جلب اورا صادر کند؟

حکم جلب و امکان اعتراض به قرار جلب ، در دو نوع آیین دادرسی حقوقی و آیین دادرسی کیفری می باشد. در دعاوی مدنی، دستور جلب به درخواست خواهان صادر می شود و اگر مراحل دعوا به طور کامل طی شده و حکم، قطعی شده و دستور اجرای حکم صادر شده باشد، در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت، حکم جلب صادر می گردد.

در خصوص آیین دادرسی کیفری حکم جلب توسط دادگاه به دو شکل صادر می شود: مورد اول، زمانی است که حکم قطعی صادر شده است و برای اجبار متهم به اجرای حکم، دادگاه دستور جلب او را صادر می کند. در مورد بعدی ، در جایی است که دادگاه ، به منظور تحقیقات و رسیدگی بیشتر پرونده، از متهم درخواست می کند که نزد او حاضر شود و چنانچه متهم از این درخواست امتناع کند، حکم جلب وی صادر می گردد.

در خصوص جلب عادی، مکانی که شخص باید در آن دستگیر شود، مشخص است و فقط در آن مکان، می توان دستگیری فرد را انجام داد ولی در جلب سیار، مکانی را که فرد در آنجا حضور دارد. یعنی همه مکان ها و زمان ها جلب متهم امکان پذیر است.

امکان اعتراض به قرار جلب (1)
امکان اعتراض به قرار جلب (1)

جلب چیست و در اصطلاح قانونی امکان اعتراض به قرار جلب به چه چیزی گفته می شود؟

جلب یعنی گرفتن و یا دریافت کردن است و در اصطلاح حقوقی و قانونی به معنی بازداشت کردن و یا دعوت کردن و گاهی برای جابجایی پرونده از شعبه دادیار به قاضی کیفری به عنوان جلب پرونده از سوی قاضی جهت اجرای جلسات دادگاه نیز بکار برده می شود. در نامه نگاری دادسرا اصطلاح جلب زیاد بکار برده می شود و هدف ما در این مقاله جلب متهم است.

حکم جلب توسط چه قانونی اجرا می شود؟

موضوع ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که دادستان و یا بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان باید در مدت دو روز با صدور کیفر خواست، از طریق شعبه باز پرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند. پس از تکمیل پرونده توسط شاکی و تحویل پرونده به شعبه دادیاری، دادستان می تواند متهم را به دادگاه جلب نماید. همچنین دادستان می تواند از طریق دادگاه حکم جلب متهم را از قاضی دادگاه بخواهد. قرار جلب متهم به دادرسی از انواع قرار نهایی دادسرا می باشد. امکان اعتراض به قرار جلب پس از قرار نهایی قاضی و دادگاه خواهد بود.

ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری :

در صورت صدور قرار جلب متهم توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع را به او تفهیم اتهام نماید. متهم می تواند به صورت مستدل و مستند دفاعیات خود را به بازپرس تحویل نماید و از خود دفاع کرده و امکان اعتراض به قرار جلب برای او وجود دارد. پرونده پس از تکمیل شدن تحویل دادگاه داده می شود. قاضی دادگاه پس از بررسی مستندات دو طرف رای خود را صادر و حکم قطعی صادر می کند. اثرات قرار جلب به دادرسی شامل احضار متهم، تفهیم اتهام و ارسال پرونده به دادگاه کیفری می باشد.

ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری و امکان اعتراض به قرار جلب:

در رابطه با قرارهای منع تعقیب و امکان اعتراض از سوی دادسرای صادر می گردد. طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم، قرار تامین خواسته به تقاضای متهم وجود دارد.

به هرحال باید گفت با توجه به قرارهای اشاره شده در ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری سایر قرارها از جمله قرار جلب به دادرسی امکان اعتراض به قرار جلب نمی باشند زیرا که موارد فوق حصری خواهد بود. بعد از صدور قرار جلب متهم و موافقت دادستان، متهم باید در دادگاه حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد. مگر اینکه جرم متهم با آنچه در کیفر خواست آمده است، فرق داشته باشد. در این خصوص متهم می تواند از همراهی وکیل کیفری متخصص بهره مند گردد.

امکان اعتراض به قرار جلب (2)
امکان اعتراض به قرار جلب (2)

ماده 265 و ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص عمل ارتکابی و اثبات دعوا:

در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و تشخیص بازپرس و اثبات ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت عدم اثبات و فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ،قرار منع تعقیب صادر و پرونده تحقیقات فوری به دادستان ارسال می گردد. دادستان باید به مدت سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید. و پرونده باید دوباره نزد بازپرس برگردانده شود. اگر مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود. اگر دادستان تحقیقات را کامل نداند، مواردی را به برای کشف حقیقت از بازپرس به تفصیل و بدون هیچ ابهامی مطالبه خواهد کرد. بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات می باشد. در صورت مخالفت با عقیده بازپرس از سوی دادستان پرونده به دادگاه صالح ارسال می گردد. و طبق تصمیمات دادگاه اعمال می شود.

اعتراض به امکان اعتراض به قرار جلب باز پرس طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری:

با کمک وکیل خبره و قوی شما می توانید به بعضی از قرارهای بازپرس اعتراض کنید. همچنین امکان اعتراض به قرار جلب را پیدا کنید. قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی قابل اعتراض است. قانون این حق را به شاکی داده است تا ظرف مدت ده روز به قرار بازپرس اعتراض نماید. در چنین شرایطی پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد. همچنین قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم نیز قابل اعتراض می باشد. قرار تامین خواسته از سوی متهم نیز قابل اعتراض است. مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض ده روز است و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه می باشد.

The post امکان اعتراض به قرار جلب appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *