نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده صد شهرداری، مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز

بر اساس قانون شهرداری انجام هرگونه ساخت و ساز در محدوده زمین های شهری، مستلزم دریافت پروانه ساخت از شهرداری است. برای صدور پروانه ساخت متقاضی می بایست به شهرداری مراجعه کرده و با ارائه اظهارنامه و ضمائم آن، تقاضای صدور پروانه ساخت را طرح نماید. پروانه ساخت می بایست به تایید مهندس ناظر ساختمان برسد. مالک یا پیمانکار می بایست دقیقاً مطابق با مفاد پروانه ساخت، ساخت و ساز را انجام دهند. برای مثال چنانچه در پروانه ساخت ارتفاع 9 متر پیش بینی شده باشد، مالک نمی تواند بنایی با ارتفاع بیش از 9 متر بر روی زمین بسازد.

علاوه بر رعایت موارد مندرج در پروانه ساخت، مالک یا پیمانکار می بایست قواعد و مقررات مندرج در قانون شهرداری و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله قوانین ایمنی را رعایت نماید. به موجب ماده 98 قانون شهرداری چنانچه ساختمانی بر خلاف مقررات قانونی در حال ساخت باشد، مامورین شهرداری می بایست از ادامه احداث بنا جلوگیری نمایند. در این موارد و همچنین در سایر موارد وقوع تخلفات ساخت و ساز، موضوع تخلف در کمیسیونی متشکل از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در نوشتار پیش رو در ضمن بررسی نحوه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون ماده صد شهرداری، نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد را مورد بررسی قرار می دهیم.

نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد (2)
نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد (2)

رسیدگی در کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه به عمل می آید؟

دبیرخانه کمیسیون ماده صد در محل شهرداری قرار دارد. لیکن از نظر حقوقی کمیسیون ماده صد دارای شخصیت حقوقی جدا از شهرداری می باشد. حضور نماینده شهرداری در کمیسیون ماده صد صرفاً برای ارائه توضیحات در مورد پرونده و نظرات فنی است. نماینده شهرداری حق رای ندارد. پس از تشکیل جلسه کمیسیون به موضوع تخلف ساختمانی رسیدگی می کند. کمیسیون به مالک اعلام می کند تا ظرف مدت معینی دفاعیات خود مبنی بر رعایت مقررات قانونی را به دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد با تنظیم و تقدیم لوایح دفاعی انجام می شود.

نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد، ممکن است به صورت انفرادی و توسط شخص مالک و یا توسط وکیل دادگستری و به نمایندگی از مالک صورت پذیرد. به طور کلی مخاطب کمیسیون می بایست در لایحه دفاعیه عدم تحقق تخلف ساخت و ساز را به اثبات برساند.

پس از بررسی لایحه دفاعیه توسط کمیسیون در صورتی که وقوع تخلفات ساخت و ساز محرز گردد، کمیسیون ممکن است یکی از آرای زیر را صادر کند:

رای مبنی بر تخریب تمام یا بخش هایی از ساختمان که به صورت غیر مجاز ساخته شده است.

رای مبنی بر پرداخت جریمه نقدی توسط مالک ساختمان. میزان جریمه نقدی قابل پرداخت با توجه به نوع تخلف متفاوت خواهد بود.

بنابراین نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد ممکن است برای تخفیف رای از تخریب به پرداخت جزای نقدی باشد. برای این کار مالک یا وکیل او می بایست در ضمن لایحه دفاعیه، شرایط قانونی برای تخفیف حکم از تخریب به پرداخت جزای نقدی را به اثبات برساند. علاوه بر این مالک یا پیمانکار می تواند به شرح آتی نسبت به رای کمیسیون ماده صد شهرداری اعتراض به عمل آورد.

نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد به صورت اعتراض

نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد ممکن است به صورت اعتراض باشد. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری کشور است. برای اعتراض به رای کمیسیون مالک یا وکیل او می بایست دادخواست حقوقی تنظیم کرده و به دفاتر یا شعب دیوان عدالت اداری تقدیم نماید. دادخواست فرم چاپی خاصی است که مشخصات طرفین دعوی و موضوع دعوی در آن ذکر شده است. خواهان دعوی مالک یا پیمانکار است که نسبت به رای کمیسیون ماده صد اعتراض دارد. خوانده این دعوی نیز کمیسیون ماده صد می باشد.

رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. پس از تکمیل پرونده و ضمائم آن، شعبه دیوان به کمیسیون ماده صد اعلام می کند که چنانچه در خصوص موضوع دفاعیاتی دارد بیان نماید. پس از وصول دفاعیات کمیسیون، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می کند. پس از پایان رسیدگی چنانچه دیوان، رای کمیسیون را مطابق با مقررات قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می کند. در غیر این صورت شعبه دیوان رای کمیسیون را ابطال نموده و رای قانونی صادر می نماید.

همچنین مالک یا پیمانکار می تواند به دادگاه عمومی و حقوقی مراجعه کرده و نسبت به رای صادر شده توسط کمیسیون ماده صد اعتراض نمایند. رسیدگی در دادگاه عمومی و حقوقی به دعوای اعتراض نسبت رای کمیسیون ممکن است به شیوه حضوری به عمل آید. در این صورت خواهان و نماینده شهرداری در جلسه دادرسی حضور پیدا کرده و دفاعیات خویش را ارائه می دهند.

نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد (1)
نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد (1)

نکات حقوقی در خصوص رسیدگی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

آرای کمیسیون ماده صد با تصمیم اکثریت حاضرین در جلسه اتخاذ می شود. همانطور که اشاره شد نماینده شهرداری حق رای ندارد. کمیسیون ماده صد شهرداری صرفاً برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز و صدور حکم تخریب یا پرداخت جزای نقدی را دارد. در نتیجه کمیسیون برای تصمیم گیری در مورد مسائلی مثل میزان خسارت قابل دریافت، رسیدگی به دعوای مزاحمت و تصرف عدوانی صلاحیت نخواهد داشت. همانطور که اشاره شد مامورین شهرداری مطابق با قانون شهرداری مکلفند در موارد مواجهه با ساخت و ساز غیر مجاز، از ادامه ساخت و ساز ممانعت به عمل آورند.

برخی از مهمترین تخلفات ساخت و ساز که در صورت ارتکاب آن، کمیسیون ماده ص صلاحیت رسیدگی خواهد داشت عبارت از موارد زیر است:

عدم رعایت اصول بهداشتی، شهرسازی یا فنی

اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی در اراضی مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی

احداث و ساخت و ساز بنا بدون دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری

عدم احداث پارکینگ یا احداث پارکینگ غیر قابل استفاده در ساختمان های مسکونی

تجاوز به معابر شهری در احداث بنا

تغییر کاربری زمین به صورت غیر مجاز

رعایت نکردن مفاد آیین نامه احداث بنا

The post نحوه دفاع در کمیسیون ماده صد appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *