طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد

مروری بر موجبات انحلال نکاح

از نظر قانون مدنی عقد نکاح دائم به یکی از شیوه های زیر انحلال می یابد:

طلاق؛ یکی از شیوه های انحلال نکاح است که تنها در مورد عقد دائم قابلیت اعمال دارد، با جاری شدن صیغه طلاق توسط شوهر اجرا می شود. به طور کلی طلاق ممکن است بائن یا رجعی باشد. طلاق بائن به معنای قطع ارتباط کامل زن و شوهر بلافاصله پس از جاری شدن صیغه طلاق می باشد. در مقابل طلاق رجعی به طلاقی می گویند که با وجود اجرای صیغه طلاق، برای شوهر در مدت مشخصی (عدّه) حق بازگشت به زندگی زناشویی وجود دارد. اصل بر رجعی بودن طلاق است و تنها در برخی از موارد معین، طلاق بائن است. برخی از موارد طلاق بائن عبارتند از: طلاق زوجه غیر مدخوله، طلاق زوجه یائسه، طلاق خلع و طلاق مبارات. نکته حائز اهمیت در خصوص انواع طلاق این است که به طور کلی طلاق از حقوق مرد به شمار می رود. لیکن ممکن است به موجب تنظیم وکالتنامه یا به دلیل صدور حکم دادگاه خانواده، حق اجرای طلاق به زن اعطا شود.

فسخ نکاح؛ همانطور که گذشت طلاق اصولاً حق شوهر است. این در حالی است که سایر شیوه های انحلال نکاح از قبیل فسخ نکاح و انفساخ نکاح حق هر دوی زوجین می باشد.

در نوشتار حاضر به بررسی حقوقی طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد، خواهیم پرداخت.

طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد (3)
طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد (3)

مواردی که طلاق به دلیل مشکلات جنسی مرد انجام می گیرد

مطابق با ماده 1122 قانون مدنی در صورتی که هر یک از عیوب زیر در مرد وجود داشت، زوجه حق فسخ نکاح را دارد:

خصاء

عنن به شرط این که ولو برای یک بار عمل زناشویی را انجام ندهد.

بریده بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به انجام عمل زناشویی نباشد.

به طورکلی هر عیبی که مانع ارتباط جنسی با همسر شود، موجب فسخ نکاح نیست. ولیکن در صورتی که به دلیل وجود بیماری جسمی یا روانی امکان برقراری رابطه جنسی به طور کلی برای مرد از دست رفته باشد، زن می تواند در دادگاه خانواده به استناد عسر و حرج دادخواست طلاق طرح نماید.

طبق ماده قانونی مذکور، طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد در قالب فسخ نکاح انجام می گیرد. عیوب جنسی فوق در صورتی موجب ایجاد شدن حق فسخ برای زوجه می شود، که در حین انعقاد نکاح وجود داشته باشند. بنابراین مثلاً در صورتی که آلت تناسلی مرد پس از نکاح و برقراری رابطه زناشویی بریده شود، برای زن به استناد عیوب جنسی حق فسخ وجود نخواهد داشت. با این حال چنانچه پس از انعقاد صیغه ازدواج، شوهر به بیماری عنن یا جنون مبتلا شود، به استناد ماده 1124 قانون مدنی، زوجه حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

ایجاد حق امتناع زوجه از نزدیکی در واقع ابتلای شوهر به بیماری مراقبتی

طبق ماده 1127 قانون مدنی یکی دیگر از موارد طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد، این است که پس از ازدواج مرد به بیماری مراقبتی مبتلا شود. در این صورت زوجه حق دارد از نزدیکی با زوجه خودداری کند. همچنین به دلیل خودداری از رابطه جنسی به این دلیل، زن از دریافت نفقه محروم نخواهد گردید.

عسر و حرج در نتیجه دوام زوجیت

به عنوان یک رویکرد حمایتی برای زنان در صورتی که ادامه پیدا کردن زندگی زناشویی موجب تحقق عسر و حرج برای زوجه شود، به استناد ماده 1130 قانون مدنی وی می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای طلاق مطرح کند. در چنین شرایطی دادگاه خانواده می تواند زوج را مجبور نماید که زوجه را طلاق دهد. در صورتی که با وجود صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام به طلاق، شوهر از اجرای طلاق خودداری نمود، زوجه با اجازه دادگاه طلاق داده می شود.

طبق تبصره ماده 1130 قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد عسر و حرج موضوع این ماده از قرار زیر است. به طور کلی بسیاری از این موارد، موجب طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد می گردد:

ترک زندگی خانوادگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی، یا نه ماه به طور متناوب در طول یک سال.

اعتیاد شوهر به یکی از مواد مخدر.

ابتلای شوهر به نوشیدنی های الکلی که به اساس زندگی زناشویی آسیب وارد آورد.

محکومیت قطعی شوهر به مجازات زندان پنج سال یا بیشتر

ضرب و شتم یا بد رفتاری مستمر شوهر، به صورتی که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه، موجب عسر و حرج وی گردد.

ابتلای شوهر به امراض صعب العلاج روانی یا جسمی و یا هر عارضه دیگری که زندگی زناشویی را مختل کند.

به طور کلی هر مورد دیگری که به تشخیص دادگاه موجب عسر و حرج زن در زندگی زناشویی گردد، از موارد طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد به شمار می رود.

(عقد نکاح)

طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد (2)
طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد (2)

برای طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد چه باید کرد؟

طبق ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد، دادگاه های خانواده است. برای این کار زوجه می بایست دادخواست تنظیم کرده و به دفتر دادگاه خانواده تقدیم نماید. مطابق با قانون حمایت خانواده اصولاً برای طرح دعوای طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد، دادگاه محل اقامت شوهر برای رسیدگی صالح است و بنابراین زوجه می بایست دادخواست خود را به دادگاه محل اقامت شوهر تقدیم نماید. با این حال در صورتی که محل اقامت شوهر نامعلوم باشد، زوجه می تواند در دادگاه خانواده محل اقامت خود طرح دعوا نماید.

رسیدگی به دعوای طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد منوط به پرداخت هزینه دادرسی و ابطال مهر از طرف زوجه یا نماینده وی است. دادخواستی که به دادگاه خانواده تقدیم می شود، باید دربردارنده موارد زیر باشد:

نام، نام خانوادگی، نشانی محل اقامت و سایر مشخصات زوجه به عنوان خواهان.

نام، نام خانوادگی، نشانی و سایر مشخصات شوهر به عنوان خوانده.

موضوع دادخواست: در این مورد موضوع دادخواست عبارت است از «الزام به طلاق»

مدارک و مستندات مورد ادعای زوجه به عنوان خواهان.

دادگاه خانواده با حضور قاضی مرد به عنوان رئیس دادگاه و یک نفر قاضی مشاور زن، تشکیل می یابد. نظر قاضی مشاور زن مشورتی بوده و تصمیم گیرنده نهایی قاضی مرد است. با این وجود قاضی مرد، قانوناً باید در حکم خود به نظر قاضی مشاور اشاره کرده و در صورتی که حکمی خلاف آن صادر می کند، باید نظر قاضی زن را مستدلاً رد نماید.

The post طلاق به دلیل مشکل جنسی مرد appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *